Prezentare

PREZENTAREA CENTRULUI DE CERCETARE ŞI INOVAŢIE

ÎN SERVICII SOCIALE

STRUCTURA DE ORGANIZARE ŞI CONDUCEREA CENTRULUI

Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale (CCISS) este organizat în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.

Directorul centrului este conf.univ.dr. Doru Buzducea iar Consiliul Director al centrului este format din următoarele cadre didactice: conf.univ.dr. Doru Buzducea, conf.univ.dr. Adrian Dan, conf.univ.dr. Ana Rădulescu, asist.univ.drd. Theodora Ene.

Sediul centrului se află în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, B-dul Schitul Măgureanu nr.9, et.3, Bucureşti, sector 5, Tel: 021-314.03.26, Fax: 021-315.83.91, E-mail: center.cciss@gmail.com

MISIUNEA CENTRULUI

Misiunea Centrului de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale (CCISS) este aceea de a contribui la dezvoltarea cercetării şi inovaţiei în domeniul serviciilor sociale prin programe de cercetare, consultanţă şi expertiză de specialitate, promovarea competitivităţii pe piaţa calificărilor de vârf şi formarea unei elite performante a tinerilor specialişti în domeniul serviciilor de asistenţă socială.  În acest scop, CCISS îşi propune să promoveze creativitatea şi parteneriate cu universităţi şi instituţii de profil de la nivel naţional şi internaţional

OBIECTIVELE CENTRULUI

1. contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale bazate pe evidenţe precum şi promovarea unor strategii inovatoare de dezvoltare a serviciilor sociale;

2. dezvoltarea de parteneriate cu universităţi şi instituţii de profil din ţară şi străinatate în vederea dezvoltării unor cercetări solide şi inovatoare în domeniul serviciilor sociale;

3. dezvoltarea cunoaşterii prin participarea la conferinţe şi prin publicaţii în reviste naţionale şi internaţionale indexate ISI, a rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică;

4. dezvoltarea şi promovarea unor calificări educaţionale pentru sectorul serviciilor sociale;

5. formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi şi a doctoranzilor pentru cercetarea ştiinţifică şi inovaţia în domeniul serviciilor sociale;

6. contribuţia la dezvoltarea de servicii inovatoare in domeniul social prin participări alături de autorităţile publice centrale, locale si reprezentanţi ai sectorului privat profit si nonprofit.

DOMENIUL DE CERCETARE

Domeniul de cercetare al Centrului îl reprezintă serviciile sociale dezvoltate în cadrul sistemului de protecţie socială. În cadrul CCISS, vor funcţiona colective de cercetare cu structură flexibilă, adecvată la necesităţile activităţilor care se derulează pe baza unor contracte/granturi de cercetare. Echipele de cercetare din cadrul centrului îşi desfăşoară activitatea de cercetare în următoarele subdomenii:

–          servicii sociale pentru grupurile sociale aflate în risc (persoane fără adăpost, victimele violenţei domestice, persoane infectate cu HIV/SIDA, victimele traficului de fiinţe umane, copii abuzaţi şi maltrataţi etc),

–          servicii sociale în sectorul sanitar (persoane cu boli cronice şi terminale),

–          servicii sociale în sectorul educaţional (consiliere în şcoală, managementul timpului liber),

–          servicii sociale în administratia publică,

–          servicii sociale în sfera justiţiei,

–          servicii sociale dezvoltate de sectorul non-guvernamental

–          responsabilitatea sociala a companiilor.

Organigrama Centrul de Cercetare şi Inovaţie

în Servicii Sociale

asistentasociala


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: