Statutul Centrului

STATUT

Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale

(CCISS)

Art. 1. Denumirea centrului: „Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale”, denumire reprezentată în continuare prin acronimul CCISS.

Art. 2. CCISS este o entitate de cercetare ştiinţifică ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare cu preocupări în domeniul cercetării şi inovaţiei serviciilor sociale.

Art. 3. Sediul CCISS este la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Str. Schitu Măgureanu, nr. 9, et.3, Bucureşti, România, Tel: 0722255761/ 021- 314.03.26 int.107, Fax: 021-315.83.91, E-mail: center.cciss@gmail.com

Art. 4. Durata de activitate a CCISS este nelimitată.

Art. 5. CCISS îşi propune să dezvolte cercetarea şi inovaţia în domeniul serviciilor sociale prin programe de cercetare, consultanţă şi expertiză de specialitate, promovarea competitivităţii pe piaţa calificărilor de vârf şi formarea unei elite performante a tinerilor specialişti în domeniul serviciilor de asistenţă socială.

Art.6. Obiectivele CCISS:

– formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi şi a doctoranzilor pentru cercetarea ştiinţifică şi inovaţia în domeniul serviciilor sociale;

– contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale bazate pe evidenţe, precum şi căutarea de noi soluţii şi strategii inovatoare de dezvoltare a serviciilor sociale;

– diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin participarea la conferinţe şi prin publicaţii în reviste naţionale recunoscute şi internaţionale indexate ISI a rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică derulate prin CCISS.

Art. 7. CCISS este reprezentat în plan administrativ de către director iar deciziile referitoare la direcţiile de dezvoltare ale centrului vor fi luate de către Consiliul Director care se va întruni semestrial şi de către Adunarea Generală a a Membrilor Centrului care se va întruni ori de câte ori va fi nevoie.

Art. 8. Calitatea de membru al CCISS este deţinută de către membrii fondatori, cadre didactice universitare încadraţi cu cartea de muncă la Universitatea Bucureşti care desfăşoară activităţi de cercetare ce intră în profilul Centrului, fără a fi membru fondator într-un alt centru de cercetare.

Art. 9. În cadrul CCISS, vor funcţiona colective de cercetare cu structură flexibilă, adecvată la necesităţile activităţilor care se derulează pe baza unor contracte/granturi de cercetare.

Art. 10. Calitatea de membru se obţine printr-o cerere adresată Directorului centrului şi cu acordul Consiliului Director.

Art. 11. Calitatea de membru al Centrului se poate pierde la cerere sau prin decizia Consiliului Director.

Art. 12. Directorul este ales prin vot, de către membrii centrului, o dată la 4 ani şi reprezintă CCISS în relaţiile interne şi externe.

Art. 13. Consiliul Director al CCISS are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea colectivelor de cercetare ale centrului;

b) identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare;

c) reprezintă CCISS în relaţiile cu beneficiarii şi partenerii externi;

d) administrarea bugetului CCISS.

Art. 14. Consiliul Director ia decizii prin consultarea membrilor CCISS şi girate de votul a cel puţin 2/3 din membri Consiliului. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii CCISS.

Art. 15. CCISS îşi începe activitatea în urma aprobării funcţionării de către Biroul Senatului Universităţii Bucureşti.

Art. 16. Modificări ale prezentului Statut sunt posibile numai cu avizul Adunării Generale a Membrilor CCISS şi aprobarea Biroului Senatului Universităţii Bucureşti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: